ارزیابی شایستگی: استعدادیابی و ارزیابی افراد با هدف انتخاب و نیازسنجی آموزشی

LAW 11

برای استخدام، انتصاب، آموزش و بهبود در عملکرد مدیران، به قضاوت‌های قابل اطمینان در رابطه با قابلیت‌های ایشان نیاز است. در سال‌های اخیر، معتبر و رایج‌ترین روشی که برای این منظور در سازمان‌های کوچک و بزرگ دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، کانون ارزیابی و توسعه است. در این روش، رفتارهای گروهی از مدیران، طی یک تا چند روز، در شبیه‌سازی‌های مختلف مدیریتی، توسط چندین ارزیاب حرفه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد و گزارشی مفصل در رابطه با ویژگی‌ها و قابلیت‌های هر یک از ایشان، تنظیم می‌شود.

البته گاهی اوقات سرمایه‌گذاری برای شناخت قابلیت‌های مدیران از طریق روش‌هایی چون کانون ارزیابی میسر نیست یا این کار ضرورتی ندارد. مصاحبه‌های مبتنی بر شایستگی، آزمون‌های استعداد و پرسش‌نامه‌های روان‌شناسی و نگرش‌سنجی، در این قبیل موارد راهکارهایی میانبر و سریع به حساب می‌آیند و می‌توانند فرآیند انتخاب مدیران را از نظر کم و کیف بهبود بخشند.