تدوین مدل شایستگی‌: تعیین معیارهای شایستگی فردی براساس اقتضای هر سازمان

Rings colour

برای ارزیابی و پرورش توانمندی‌های افراد، به مرجعی برای مقایسه نیاز داریم. این مرجع مقایسه، براساس ویژگی‌ افراد موفق و شایسته تعیین می‌شود. توصیه می‌شود که این ویژگی‌ها به صورت شایستگی‌های رفتاری یا به بیان بهتر، عادت‌ها و سبک رفتاری افراد موفق، تعریف شود؛ چرا که با این رویکرد، می‌توان از شواهد روشنی برای ارزیابی، ردگیری و توسعه‌ی شایستگی‌های افراد، بهره برد. بنابراین هر شایستگی، مجموعه‌ای از رفتارهای حرفه‌ای است که با پدید آوردن یک سبک رفتاری اثربخش، فرد را برای دست‌یابی به موفقیت برجسته در یک موقعیت حرفه‌ای، توانمند می‌سازد. در پس هر شایستگی رفتاری، آمیخته‌ای از دانش،‌ مهارت، ویژگی‌های شخصیتی، انگیزه‌ها، علایق، ارزش‌ها و نگرش‌های فردی است؛ اگرچه در نهایت نمود رفتاری این عوامل، شایستگی را به وجود می‌آورد. تصمیم‌گیری سریع، برنامه‌ریزی غلطان، سازمان‌دهی چابک، ارتباطات حمایتی، رهبری تحولی و نفوذ سیاست‌مدارانه، نمونه‌هایی از سبک‌های مختلف رفتاری هستند، که خود را به شکل شایستگی‌های مدیریت و رهبری، نشان می‌دهند.