کانون ارزیابی و برنامه‌ی توسعه‌ی رهبری در شرکت گل‌گهر

سازمان مدیریت صنعتی از سال ۹۱ دو طرح متوالی را در شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر (یکی از قطب‌های صنعتی در تولید آهن و فولاد کشور) در دستور کار قرار داده است. طرح‌های مزبور با راهبری آقایان تربتی (نماینده‌ی مدیریت ارشد شرکت گل‌گهر در طرح)، ابوالعلایی (مدیرمسئول طرح در سازمان) و وروانی (مجری طرح از جانب سازمان) پیگیری شده است و من به عنوان ارزیاب، تسهیل‌گرو مربی برنامه‌های توانمندسازی، در آن‌ها ایفای نقش می‌کنم.

طرح نخست با هدف تدوین مدل شایستگی، طراحی کانون ارزیابی و بررسی شایستگی‌های ۱۶۰ مدیر شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر در سال ۹۱ به انجام رسیده است و اینک، طرح توسعه‌ی رهبری گل‌گهر به عنوان یکی از بزرگترین طرح‌های توسعه‌ی رهبری در کشور، در حال اجرا است. در این طرح مجموعه‌ی متنوعی از برنامه‌های توانمندسازی مدیران در قالب‌هایی چون کارگاه‌های آموزشی، منتورینگ، مربی‌گری، اردوها و بازدیدها، مطالعات گروهی و تمرین‌های انفرادی، طرح‌ریزی و اجرا می‌گردد.