مرکز ارزیابی و توسعه‌ی مدیران شهرداری تهران

در این طرح من به عنوان سرارزیاب کانون، در تیم ۲۰ نفره‌ی سازمان مدیریت صنعتی عضویت داشتم. این طرح شامل تدوین مدل شایستگی، طراحی کانون ارزیابی و بررسی شایستگی‌های ۱۲۳ شهردار ناحیه‌ی شهر تهران بود و با راهبری استاد عزیزم آقای دکتر ابوالعلایی و مجری‌گری دوست بزرگوارم آقای وروانی، به انجام رسید. در طرح مزبور، پایه‌های مرکز ارزیابی و توسعه‌ی مدیران شهرداری تهران ایجاد گردید و پس از آن، برنامه‌هایی چون شناسایی استعدادهای مدیریتی در بدنه‌ی شهرداری تهران، ارزیابی معاونین مناطق شهرداری تهران و ….، در دستور کار قرار گرفت.

fle_7350051