کانون ارزیابی و توسعه

مرکز ارزیابی و توسعه‌ی مدیران شهرداری تهران

مرکز ارزیابی و توسعه‌ی مدیران شهرداری تهران

در این طرح من به عنوان مشاور و سرارزیاب کانون، در تیم ۲۰ نفره‌ی سازمان مدیریت صنعتی عضویت داشتم. این طرح شامل تدوین مدل شایستگی، طراحی کانون ارزیابی و بررسی شایستگی‌های ۱۲۳ شهردار ناحیه‌ی شهر تهران بود.
مرکز ارزیابی و توسعه‌ی مدیران شرکت ملی نفت ایران

مرکز ارزیابی و توسعه‌ی مدیران شرکت ملی نفت ایران

در سال‌های ۹۰ و ۹۱، به عنوان مجری مرکز ارزیابی و توسعه‌ی مدیران شرکت...
کانون ارزیابی و برنامه‌ی ارتقای منش مدیران شرکت ایران‌ترانسفو

کانون ارزیابی و برنامه‌ی ارتقای منش مدیران شرکت ایران‌ترانسفو

در این طرح مدل شایستگی‌های مدیران میانی شرکت ایران‌ترانسفو تدوین گردید و پس از طراحی ابزارها و شبیه‌سازی‌های ارزیابی، قابلیت‌های هر گروه از ایشان طی یک روز و نیم مورد بررسی قرار گرفت. پس از ارائه‌ی بازخور حضوری، مدیران در یک برنامه‌ی توانمندسازی شرکت کردند تا زمینه‌های رشد در زیربناهای شخصیت و منش مدیریتی ایشان، فراهم گردد. برنامه‌ی مزبور شامل کارگاهی دو روزه و یک روز شبیه‌سازی آموزشی بوده است. من افتخار داشتم تا به نمایندگی از سازمان مدیریت صنعتی، مجری این طرح باشم و کار را با همراهی تیمی ۱۵ نفره از ارزیابان و کارشناسان زبده‌ی سازمان، به نتیجه برسانم.
کانون ارزیابی و برنامه‌ی توسعه‌ی رهبری در شرکت گل‌گهر

کانون ارزیابی و برنامه‌ی توسعه‌ی رهبری در شرکت گل‌گهر

سازمان مدیریت صنعتی از سال ۹۱ دو طرح متوالی را در شرکت صنعتی و...