امروز و فردای کانون‌های ارزیابی و توسعه در ایران

امروز و فردای کانون‌های ارزیابی و توسعه در ایران

دانلود فایل گفتگوی من با مجله تدبیر در خصوص روندهای کانون ارزیابی در ایران

گفتگو در خصوص کانون های ارزیابی