ارزیابی شایستگی اخلاقی کارکنان با استفاده از آزمون رشد قضاوت اخلاقی «جیمز رست»

ارزیابی شایستگی اخلاقی کارکنان با استفاده از آزمون رشد قضاوت اخلاقی  «جیمز رست»

ارزیابی اخلاق، هم از نظر پیچیدگی‌های محتوایی و هم از نظر حساسیت‌های فرهنگی و سازمانی، از چالش‌های اصلی در برنامه‌های ارزیابی مدیران و کارکنان به شمار می‌آید. لذا علی‌رغم تأکید سازمان‌های ایرانی مبنی بر اهمیت ویژه‌ی شایستگی‌های اخلاقی نسبت به سایر شایستگی‌های افراد، جای آن در اغلب برنامه‌ها خالی است. یکی از معدود ابزارهایی که در این رابطه از مطلوبیت جهانی برخوردار بوده و در کشور ما نیز مورد توجه قرار گرفته، پرسش‌نامه‌ی تعریف موضوعات (DIT) است. در کشور ما محققین بخش‌های مختلفی چون آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، صنعت نفت و … از این ابزار استفاده کرده‌اند؛ با این حال چالش‌های جدی در رابطه با بهره‌گیری از آن برای ارزیابی شایستگی‌های اخلاقی افراد وجود دارد. در این مقاله ضمن معرفی ابزار مزبور، چالش‌های به‌کارگیری آن در سازمان‌های ایرانی مورد توجه قرار گرفته و راهکارهایی برای پاسخگویی به آن‌ها، پیشنهاد شده است. این چالش‌ها شامل مبانی نظری، وابستگی به هوش، ناهماهنگی شناختی، بومی نبودن قضایا، پاسخگو‌یی صادقانه، فقدان هنجار‌های بومی، تفسیر نتایج و ارا‌یه‌ی بازخور به ارزیابی‌شونده و سازمان، می‌باشد.

DIT Paper- Ver 3-92-3-3