ارزیابی رفتارهای شغلی

Meeting-2

چقدر خوب است اگر هر کدام از ما یک پروفایل ویژگی‌ها و رفتارهای حرفه‌ای داشته باشیم تا با انتشار آن، دیگران برای برقراری روابط بهتر با ما آماده شوند. بهترین روش این است که خود را در معرض بررسی و تحلیل تعدادی ارزیاب حرفه‌ای قرار دهیم. این اتفاق در کانون‌های ارزیابی و توسعه می‌افتد و منجر به تولید یک گزارش بازخور معتبر و قابل استناد در رابطه با رفتارهای شغلی افراد می‌شود.
با توجه به محدود بودن ظرفیت کشور در اجرای برنامه‌های کانون ارزیابی، ممکن است چنین فرصتی برای خیلی از افراد فراهم نشود. به هر حال راه‌های دیگری نیز برای دست‌یابی به خودآگاهی در رابطه با رفتارهای شغلی (و غیرشغلی) وجود دارد. یکی از این راه‌ها، ارزیابی چندوجهی یا ۳۶۰ درجه است. در این روش، افرادی که از زوایای مختلف با شما آشنایی دارند، نسبت به برخی از رفتارها و ویژگی‌های شما اظهار نظر می‌کنند و نتیجه‌ی اظهار نظر ایشان یکپارچه می‌شود. مدیر مافوق، همکاران، افراد زیرمجموعه و مشتریان شما، مهمترین افرادی هستند که می‌توانند در چنین برنامه‌ای مشارکت کنند.
من نیز طبق وعده‌ای که به خیلی از دوستان داده‌ام، تصمیم گرفتم تا گزارشی را در رابطه با ارزیابی رفتارهای حرفه‌ای خودم منتشر کنم. البته مدت زیادی است که ارزیابی حرفه‌ای بر روی رفتارهایم صورت نگرفته است؛ چرا که اساسا به عنوان یک ارزیاب آشنا با فوت و فن این حرفه، ممکن است شرکت در کانون‌های ارزیابی خیلی هم به شناخت معتبری در رابطه با من نیانجامد. بنابراین برای خالی نبودن عریضه و وفای به عهد، فعلا نتایج یک ارزیابی چندوجهی که ۹ نفر از همکارانم (مدیر، هم‌تیمی، کارشناس و …) در آن مشارکت داشته‌اند را به شرح پیوست خدمت شما دوستان عزیز تقدیم می‌کنم. به نظر می‌رسد که نتایج این ارزیابی چه از نظر نقاط قوت و چه از نظر نقاط قابل بهبود، تا حد قابل قبولی صحیح است؛ هرچند به امید خدا در آینده راهکار بهتری برای این منظور خواهم یافت.

ارزیابی چندوجهی رفتارها و ویژگی‌های شغلی من