حوزه‌های فعالیت

در حال حاضرزمینه‌ی اصلی فعالیت‌های بنده توسعه‌ی سرمایه‌ی انسانی است و در این بین، تمرکز بیشتری بر توسعه‌ی قابلیت‌های مدیریت و رهبری دارم. برای این که همواره نقش خود در فرآیند بزرگتر توسعه‌ی سرمایه‌ی انسانی و توسعه‌ی مدیریت را به خوبی درک کنم، حوزه‌های فعالیتم را در گوشه و کنار چارچوب زیر ترسیم می‌کنم:

Mohammad Mahdi Hashemi Human Capital Development محمد مهدی هاشمی توسعه سرمایه انسانی

براین مبنا، حوزه‌هایی که هم‌اکنون محور برنامه‌های مطالعاتی، مشاوره‌ای و اجرایی بنده را تشکیل می‌دهند عبارت است از: